مجتمع آموزش عالی میناب
 
EnAr ورود

معاون آموزش و پژوهش

جمشید احسانی نیا
مرتبه: استادیار-معاون آموزشی، پژوهشی و دانشجویی
رشته: ژنتیک و اصلاح نژاد دام
ایمیل: ehsani562000@gmail.com
تماس:
سوابق اجراییشرح وظایف