مجتمع آموزش عالی میناب
 
EnAr

معاون آموزش و پژوهش

شهرام گلزاری هرمزی
مرتبه: دانشیار
رشته: مهندسی کامپیوتر
ایمیل: golzari@hormozgan.ac.ir
تماس:
سوابق اجراییشرح وظایف