مجتمع آموزش عالی میناب
 
EnAr

چکیده آیین نامه آموزشی دوره کارشناسی پیوسته (مختص دانشجویان ورودی سال تحصیلی 1403-1402 )

چکیده آیین نامه آموزشی دوره کارشناسی پیوسته (مختص دانشجویان ورودی سال تحصیلی 1403-1402 )
 1. مدت مجاز تحصیلی در دوره کارشناسی پیوسته 8 نیمسال است. افزایش سنوات بیش از مدت مقرر مجاز، مستلزم پرداخت هزینه توسط دانشجو می باشد.
 2. عدم انتخاب واحد در هر نیمسال توسط دانشجو به عنوان انصراف از تحصیل محسوب می شود.
 3. شرکت دانشجو در تمام جلسات کلاس درس و جلسه امتحان پایان نیمسال الزامی است. در صورت غیبت در درسی بیش از 16/3جلسات کلاس و یا در جلسه امتحان، نمره آن درس صفر ثبت می شود.
 4. انتخاب حداقل 12 واحد درسی در هر نیمسال تحصیلی برای دانشجو الزامی است. حداکثر واحد درسی قابل اخذ در هر نیمسال 20 واحد و در بازه تابستان 6 واحد است. اگر میانگین تحصیلی نمرات دانشجویی در نیمسال تحصیلی حداقل 17 باشد، با تایید گروه آموزشی در نیمسال تحصیلی بعد  می تواند حداکثر 24واحد درسی اخذ نماید.
 5. حداقل نمره قبولی در هر درس 10و میانگین کل قابل قبو.ل در هر نیمسال 12 است و چنانچه میانگین نمرات دانشجو در هر نیمسال تحصیلی کمتر از 12 باشد، آن نیمسال، مشروط تلقی می شود. در صورتی که دانشجو 3 نیمسال اعم از متوالی یا متناوب، مشروط شود از ادامه تحصیل محروم می شود. (به دست نیاوردن نمره قبولی در خارج از سنوات مجاز تحصیلی در هر درس یا حذف غیر موجه درس و انتخاب مجدد همان درس، مستلزم پرداخت هزینه است) دانشجوی مشروط در نیمسال بعد حداکثر 14 واحد می توانند اخذ نماید.
 6. نمره هریک از دروس پس از انقضای مدت مذکور و اعلام به آموزش کل غیر قابل تغییر می باشد.
 7. تحصیل همزمان دانشجو به شیوه حضوری در کلیه دانشگاهها (( دولتی و غیر دولتی )) و کلیه دوره های تحصیلی ممنوع است.
 8. مدت مجاز مرخصی با احتساب سنوات تحصیلی، دو نیمسال است . در موارد خاص به تشخیص دانشگاه مدت مجاز مرخصی بدون احتساب سنوات برای مرخصی پزشکی حداکثر دو نیمسال و مرخصی زایمان برای هر فرزند یک نیمسال در طول دوره بارداری و حداکثر 4 نیمسال پس از زایمان برای مادران دانشجو دارای فرزند زیر دو سال می باشد.
 9. دانشجوی متقاضی انصراف از تحصیل باید درخواست انصراف خود را شخصاً یا از طریق وکیل قانونی خود بصورت رسمی به آموزش دانشگاه تسلیم کند. دانشجو مجاز است فقط یکبار و تا حداکثر دو ماه از تاریخ ارائه درخواست، تقاضای انصراف خود را پس بگیرد. در غیر اینصورت پس از انقضای این مهلت، حکم انصراف از تحصیل وی صادر می شود.
 10. دانشجویی که در هر نیمسال در یک یا چند درس نمره قبولی کسب نکند، چنانچه در نیمسالهای بعدی، در س یا دروس مذکور را با نمره قبولی بگذراند، نمره یا نمره های مردودی قبلی در ریز نمرات تحصیلی دانشجو ثبت شده و این نمره ها در میانگین نیمسال و کل دوره محاسبه می شود.
 11. دانشجو می تواند در صورت موافقت دانشگاه یک هفته قبل از شروع امتحانات پایان نیمسال، صرفاً یک درس نظری را در بازه زمانی تعیین شده توسط دانشگاه، حذف کند.
 12. دانشجو در هر دوره تحصیلی فقط یک بار می تواند در صورت حائز شرایط بودن، تغییر رشته دهد.
 13. تاریخ دانش آموختگی، زمان ثبت آخرین نمره درس دانشجو در آموزش کل دانشگاه است.
1   0
بازدید امروز: 5    بازدید کل: 1010