مجتمع آموزش عالی میناب
 
EnAr

گزارش فعالیت سالانه انجمن های علمی

گزارش فعالیت سالانه انجمن های علمی

انجمن های علمی دانشجویی از جمله تشکل های دانشجویی است که می تواند به افزایش سطح مهارت در دانشجویان و همچنین آشنایی بیشتر و عمیق تر با رشته ی تحصیلی و موقعیت های شغلی کمک شایانی کند.

با شروع همه گیری بیماری کرونا فعالیت های انجمن های علمی مجتمع آموزش عالی میناب، همچون دیگر فعالیت های دانشگاهی، تحت تاثیر قرار گرفت تا اینکه در پاییز سال 1401 و به همت معاونت آموزش و پژوهش و مدیران محترم گروه ها و همچنین مدیر محترم دانشجویی، مقرر گردید که انجمن های علمی مجددا شروع به فعالیت نمایند. با توجه به اینکه موعد انتخابات انجمن های علمی در اردیبهشت ماه می باشد، با موافقت معاون وقت دانشگاه جناب آقای دکتر فروزان نفر، توافق شد که شورای مرکزی انجمن های علمی با ترک تشریفات و با انتصاب از سوی گروه های مربوطه تعیین شوند و سپس در اردیبهشت ماه 1402 انتخابات برگزار گردد. خوشبختانه با همکاری تمامی واحدهای مجتمع آموزش عالی میناب و با تلاش دانشجویان عضو انجمن علمی، فعالیت های خوبی در بازه ی زمانی پاییز 1401 تا بهار 1402 انجام شد که در پیوست گزارش حاضر به آن پرداخته شده است.

در حال حاضر اعضای جدید شورای مرکزی سه انجمن علمی شامل: انجمن علمی مهندسی آب، انجمن علمی مهندسی کشاورزی و انجمن علمی مهندسی صنایع و کامپیوتر تعیین شده است. امید است که در ادامه نیز اعضای جدید بتوانند فعالیت های موثر و مفیدی انجام دهند.

 

گزارش فعالیت انجمن علمی مهندسی آب:        گزارش فعالیت انجمن علمی مهندسی کشاورزی:

10   1
بازدید امروز: 1    بازدید کل: 1403