مجتمع آموزش عالی میناب
 
EnAr

اطلاعیه حذف پزشکی

دانشجویانیکه بدلیل بیماری در جلسه امتحان هر درس غایب بوده اند حداکثر یک هفته بعد از امتحان آن درس می باید کلیه مدارک مشروحه ذیل از طریق پیشخوان خدمت گلستان به مدیریت امور آموزشی ارائه نمایند.

دانشجويانيكه بدليل بيماري در جلسه امتحان هر درس غايب بوده اند حداكثريك هفتهبعد از امتحان آن درس ميبايد كليه مدارك مشروحه ذيل رااز طريق پيشخوان خدمت سامانه گلستان بهمديريت امور آموزشي ارائه نمايند.(دانشجويان مقاطع كارشناسي ارشد و دكتري مدارك خود را به دفتر آموزش تحصيلات تكميلي تحويل نمايند)
١.گواهي پزشك
٢.نسخه دارويي تاييد شده داروخانه
٣.خلاصه پرونده بستري در بيمارستانيا عكس راديولوژي يا جواب سونوگرافي يا جواب
آزمايش
٤.تكميل فرم درخواست (تحويل از انتشارات دانشگاه)
تذكر:
-توصيه مي شود رونوشت مدارك فوق الذكر نزد دانشجو نگهداري شود.
-مدارك ناقص تحويل گرفته نخواهد شد.
-از تحويل مدارك به واحد هاي ديگر خود داري گردد.
-ارائه مدارك بمنزلهتاييد حذف پزشكي نخواهد بود و ميبايست توسط شوراي پزشكي
بررسي شود

 
0   0
بازدید امروز: 2    بازدید کل: 1365