مجتمع آموزش عالی میناب
 
EnAr

آیین نامه امتحانات

امتحانات پایان نیمسال راس ساعت و روز اعلام شده انجام خواهد شدو غیر قابل تغییر است


١.امتحانات پايان نيمسال راس ساعت و روز اعلام شده انجام خواهدشدو غير قابل تغيير است.
٢.ضروري است دانشجويان حداقل١٥دقيقه قبل از شروع امتحان در جلسه حاضر باشند. از ورود با
تاخیر دانشجويان به جلسه امتحانجلوگيري خواهد شد.
٣.به همراه داشتن كارت دانشجويي در جلسه امتحان الزامي است.
٤.شركت در امتحانات پايان نيمسال براي تمامي دانشجويان الزامي است.دانشجوياني كه بههر نحو از ادامه تحصيل آنها جلوگيري بعمل آمده باشد( اعم از دانشجويان اخراجيياتعليقي) به هيچ وجه حق شركت در جلسات امتحان را نخواهند داشت.
٥.برگزاري امتحان مجددبه هيچ وجه امكان پذير نمي باشد.
٦.با هر گونه تقلب و تخلف در امتحانات برابر مقررات اقدام خواهد شد. برخي از مصاديق تقلب و تخلف بشرح زير است:
-داشتن كارت دانشجويي جعلي يا كپي گرفته شده
-همراه داشتن هر گونه وسيله الكترونيكي و موبايل
-استفاده ازهرگونه نوشته، ماشين حساب و چك نويس بصورت غير مجاز
-ردوبدل كردن هر نوع نوشته يا وسيله يا صحبت با ساير دانشجويان
-فرستادن شخص ديگر بجاي خود
-نگاه كردن به ورقه امتحاني دانشجوي ديگر و يا نشان دادن ورقه به ساير دانشجويان
-برهم زدن نظم جلسه امتحان، عدم نشستن در محل تعيين شده و مشاجره با مراقبين
-پرسيدن سئوالات مكرر و غير مرتبط از مراقبين
٧.ملاك حضور دانشجو در جلسه امتحان صرفا ً امضاء دانشجو در مقابل اسامي چاپ شده در ليست حضور و غياب مي باشد. در هر شرايط قبل از ترك جلسه امتحان انجام امر مزبور ضروري است. در صورت بروز اشكال، مسئولين برگزاري امتحان را مطلع نماييد.
٨.چنانچه دانشجويي بدون مجوزآموزشي،گروه درسیاش را تغيير داده و در امتحان گروه ديگري شركت نمايد درگروه ثبت نامي براي وي غيبت منظور خواهد شد.
٩.دانشجويان در آستانه فارغ التحصيلي كه بهمراه دروس حضوري درس معرفي به استاد اخذ نمودهاند در صورت عدم كسب نمره قبولي در دروس حضوري درس معرفي به استاد انتخابي حذف خواهد شد.
١٠.اين آيين نامه در١٠ماده در تاريخ١٨/٩/٩٣به تصويب كميته منتخب شوراي آموزشي دانشگاه هرمزگان رسيده و از تاريخ ابلاغ لازم الاجراء است و كليه مصوباتمغايربا آن لغو مي شود.


مديريت امور آموزشي دانشگاه

 
0   0
بازدید امروز: 1    بازدید کل: 1069