مجتمع آموزش عالی میناب
 
EnAr

ششمین دوره جوایز آموزشی و پژوهانه امیدآفرین

جایزه بنیاد رشد و اندیشه سازندگی استان بوشهر

فراخوان ثبت‌ نام در شـمشـین‌ جایزه بنیاد رشـد و اندیشـه‌ سـازندگی‌ از سـري جوایزامید آفرین‌ مصــوب بنیاد ملی‌ نخبگان در حوزه هاي:

 سـلامت‌، پزشـکی‌ و محیط‌ زیسـت‌به‌ نام  پروفســور نبی‌ پور،

رشـته‌هاي فنی‌ و مهندســی‌ به‌ نام پروفســور مشــفقیان،

حوزه مدیریت‌ و علوم انســانی‌ به‌ نام  پروفســور حمیدي،

ویژه دانشــجویان مســتعد و دانش‌آموختگان برتر (بومی‌ و غیربومی‌) شاغل‌ به‌ تحصیل‌ در دانشگاه هاي دولتی‌ کشور

 جایزه فوق با هدف پشـتیبانی‌ و حمایت از فعالیت های علمی، پژوهشی، فناوری و فرهنگی دانشـجویان و دانش‌آموختگان، توسـط‌ بنیاد رشد و اندیشه‌ سازندگی‌ استان بوشهر (نهاد خیریه‌ حامی‌ رویدادهاي علمی‌ و فناورانه‌ استان) تعریف‌ شده است‌.

  اطلاعات تکمیلی‌ در پایگاه اطلاع رسانی‌ بنیاد نخبگان استان بوشهر به‌ آدرس: boushehr.bmn.ir موجود می‌باشد.

 

2   1
بازدید امروز: 10    بازدید کل: 1001