مجتمع آموزش عالی میناب
 
EnAr

نشست ریاست مجتمع با دانشجویان

نشست ریاست مجتمع با دانشجویان

در نشستی صمیمانه، ریاست محترم مجتمع آموزش عالی میناب جناب آقای دکتر مرادی، در جمع دانشجویان حضور پیدا کرده و به سخنان و دغدغه های دانشجویان پاسخ دادند. در این نشست معاون آموزش و پژوهش جناب آقای دکتر گلزاری، معاون اداری مالی جناب آقای دکتر عسگری و مدیر آموزش جناب آقای دکتر زارعی نیز حضور داشته و به تناسب به ایراد سخن پرداختند.

این نشست با هدف گفتگوی سازنده، نقد، پاسخگویی و شفاف سازی در تاریخ دوشنبه 16 آبان ماه برگزار شد.

2   2
بازدید امروز: 3    بازدید کل: 813