معاونت دانشجویی
 
EnAr

برپایی چادر در زمان وقوع زلزله