دانشکده علوم پایه
 
EnAr

کارشناس گروه

پروین جمشیدی زاده
تحصیلات: لیسانس علوم تربیتی
ایمیل:
تماس: داخلی 445
سوابق اجرایی

از سال 1386 تاکنون

شرح وظایف