دانشکده علوم پایه
 
EnAr ورود 0

ریاست دانشکده

معروف زارعی
مرتبه: استاد
رشته: شیمی
ایمیل: mzarei@hormozgan.ac.ir
تماس: 33711023-076
سوابق اجراییشرح وظایف