دانشکده علوم پایه
 
EnAr

مدیر گروه آمار

مرضیه شکاری چاهستانی
مرتبه: استادیار
رشته: آمار
ایمیل: shekarimuni@hormozgan.ac.ir
تماس:
سوابق اجراییشرح وظایف