دانشکده علوم پایه
 
EnAr ورود 0
University of Hormozgan
08 بهمن 1401

سومین کنفرانس ملی داده کاوی در علوم زمین، بهمن ماه ۱۴۰۱

سومین کنفرانس ملی داده کاوی در علوم زمین، بهمن ماه ۱۴۰۱

08 بهمن 1401

سومین کنفرانس بین المللی فناوری های نوین در علوم، 20 اردیبهشت ماه ۱۴۰۲

سومین کنفرانس بین المللی فناوری های نوین در علوم، 20 اردیبهشت ماه ۱۴۰۲

08 بهمن 1401

شروع ثبت نام فرنش 5

پنجمین جشنواره دانشجویی، علمی و فرهنگی فرنش

05 بهمن 1401

چهارمین المپیاد ورزشی سراسری دانشجویان شاهد و ایثارگر

چهارمین المپیاد ورزشی سراسری دانشجویان شاهد و ایثارگر

05 بهمن 1401

ششمین کنگره ملی شیمی و نانو شیمی از پژوهش تا توسعه ملی، 30 فروردین ماه ۱۴۰۲

ششمین کنگره ملی شیمی و نانو شیمی از پژوهش تا توسعه ملی، فروردین ماه ۱۴۰۲

05 بهمن 1401

سومین کنفرانس بین المللی یافته های پژوهشی شیمی و مهندسی شیمی، 19 اسفند ماه ۱۴۰۱

سومین کنفرانس بین المللی یافته های پژوهشی شیمی و مهندسی شیمی، اسفند ماه ۱۴۰۱

05 بهمن 1401

هفتمین کنفرانس ملی نوآوری و فناوری علوم زیستی و شیمی ایران، تیر ماه ۱۴۰۲

هفتمین کنفرانس ملی نوآوری و فناوری علوم زیستی و شیمی ایران، تیر ماه ۱۴۰۲

05 بهمن 1401

هفتمین کنفرانس بین المللی فیزیک، ریاضی و توسعه علوم پایه، تیر ماه ۱۴۰۲

هفتمین کنفرانس بین المللی فیزیک، ریاضی و توسعه علوم پایه، تیر ماه ۱۴۰۲

0

کارشناسان دانشکده

0

هیات علمی

0

هیات علمی بازنشسته

0

دانشجویان کارشناسی

0

دانشجویان تحصیلات تکمیلی

0

آزمایشگاه ها

0

تعداد کتاب چاپ شده

0

مقالات

0

طرح پژوهشی

0

اختراعات

0

بلوک و سختمان

0

کارگاه و موزه