دانشکده علوم پایه
 
EnAr ورود 0

مدیر گروه فیزیک

علیداد عسکری
مرتبه: استادیار
رشته: فیزیک گرایش ذرات بنیادی
ایمیل: askari@hormozgan.ac.ir,____-,alidadaskari@gmail.com
تماس:
سوابق اجراییشرح وظایف