دانشکده علوم پایه
 
EnAr ورود 0

معاون آموزشی و پژوهشی دانشکده علوم پایه

مجید کریمی
مرتبه: استادیار
رشته: ریاضی
ایمیل: karimi@hormozgan.ac.irویاmajidkarimi47@yahoo.com
تماس:
سوابق اجراییشرح وظایف