دانشکده علوم پایه
 
EnAr

مدیر گروه ریاضی

مصطفی زنگی آبادی
مرتبه: استادیار
رشته: ریاضی
ایمیل: zangiabadi1@gmail.com
تماس:
سوابق اجراییشرح وظایف