دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
 
EnAr
15 شهریور 1401

فرم های ثبت نام دانشجویان کارشناسی ارشد

15 شهریور 1401

اطلاعیه ثبت نام پذیرفته شدگان آزمون کارشناسی ارشد سال 1401

15 شهریور 1401

انتخاب واحد

04 تیر 1401

ضیافت دانشجویی

24 خرداد 1401

فلوچارت فرآیند درخواست فرصت تحقیقاتی خارج از کشور

24 خرداد 1401

فرآیند درخواست فرصت تحقیقاتی خارج از کشور برای دانشجویان دکتری

24 خرداد 1401

اطلاعیه سرباز امریه شرکت آب منطقه ای هرمزگان

21 خرداد 1401

اطلاعیه در مورد لزوم ارائه یک مقاله معتبر مستخرح از فعالیتهای دوره فرصت تحقیقاتی

21 خرداد 1401

جدول زمان بندی پروژه و کارآموزی

18 خرداد 1401

تقویم آموزشی نیمسال اول1402-1401

18 خرداد 1401

اطلاعیه تخلفات آموزشی

18 خرداد 1401

مهلت تجدید نظر و ثبت نمرات

18 خرداد 1401

اطلاعیه غیبت دانشجو

18 خرداد 1401

اطلاعیه حذف پزشکی

18 خرداد 1401

اطلاعیه حذف ترم

09 خرداد 1401

مصاحبه دکتری

27 اردیبهشت 1401

فراخوان انتخابات انجمن های علمی دانشجویی دانشگاه هرمزگان

27 اردیبهشت 1401

اطلاعیه درخواست انتقال و مهمانی

11 اردیبهشت 1401

تقویم دفاع در نیمسال دوم سال تحصیلی 1400

11 اردیبهشت 1401

جدول زمانبندی جلسه شورای کمسیون موارد خاص دانشگاهی و استانی

1 2 3 4 5 6