دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
 
EnAr

رئیس دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی

داود صمصام پور
مرتبه: دانشیار
رشته: اصلاح نباتات
ایمیل: samsampoor@hormozgan.ac.ir
تماس: مستقیم: 07633711021 - داخلی: 415
سوابق اجراییشرح وظایف

-نظارت برحسن اجرای وظایف آموزشی و پژوهشی اعضای هیات علمی دانشکده

- پیشنهاد بودجه سالیانه دانشگاه

- نظارت بر کارشوراهای مختلف دانشکده

-ارزیابی فعالیت سالیانه دانشکده و گزارش آن به رئیس دانشگاه

-پیشنهاد انتصاب معاونین دانشکده و مدیران گروه به رئیس دانشگاه

-ایجاد ارتباط و هماهنگی با معاونین دانشگاه جهت اجرای مقررات و ضوابط مربوط در دانشکده

-نظارت بر عملکرد کادر غیرهیات علمی دانشکده و ارزیابی فعالیت و رفتار آنها با مشارکت مدیران واحدهای تابعه

-بررسی و برآورد نیازهای مالی و استخدامی تجهیزاتی و تحقیقاتی دانشکده و اعلام آن به مقامات مسئول دانشگاه

-شرکت در شوراهای ذیربط دانشگاه و انعکاس نتایج و گزارش شوراها به اعضای هیات علمی و کارکنان و دانشجویان دانشکده

-بررسی و به کار بردن شیوه های نوین مدیریتی و بکارگیری شیوه ها و تمهیدات لازم جهت بالا بردن فعالیتهای کمی و کیفی

-هماهنگی و شرکت در جلسات مختلف به منظور پیشرفت اهداف دانشکده

-تعیین و ابلاغ خط مشی اجرائی دانشکده در قالب سیاستهای علمی و پژوهشی و اداری دانشگاه

-ایجاد هماهنگی در فعالیتهای واحدهای تابعه دانشکده از طریق اعمال مدیریت و نظارت بر آنها

-تهیه و پیشنهاد نظرات اصلاحی در موارد مختلف و ارسال آن به مقامات و سازمانهای مربوطه

-تلاش و نظارت در جلب پرسنل متعهد و متخصص مورد نیاز و دقت در انتصابات کلیه پرسنل دانشکده

-ایجاد ارتباط مناسب بین دانشکده و سایرنهادها و دستگاههای اجرائی به منظور پیشبرد اهداف دانشکده

-تلاش و نظارت در جهت ارتقاء فرآیند امور جاری در واحدهای مختلف

-کمک در ایجاد فضای مناسب و فراهم نمودن امکانات لازم جهت فعالیتهای آموزشی و پژوهشی اساتید

-نظارت و پیگیری روند تبدیل وضعیت اساتید دانشکده و ارسال مدارک مربوطه در موعد مقرر(برطبق ضوابط هیئت رئیسه دانشگاه) به معاونت آموزشی و پژوهشی دانشگاه

-ارزشیابی مداوم پرسنل براساس عملکرد و رفتار آنها و ثبت نقاط قوت و ضعف در فرم مربوطه و تشکیل جلسه مشاوره انفرادی جهت بحث در زمینه نقاط قوت و ضعف و شرح وظایف به طور دوره ای و تکمیل فرم ارزشیابی در پایان سال با توجه به همه جوانب مربوطه

-تایید و یا امضاء احکام تشویق و توبیخ و انتصاب و ترفیع و....پرسنل با توجه به پیشنهادها و سوابق مربوطه

-تشکیل جلسه انفرادی و یا گروهی با پرسنل واحدها و اساتید به منظور بررسی نیازها و مشکلات و ارائه راه حل ها

-امضاء موافقتنامه های بودجه جاری و عمرانی و نظارت بر حسن اجرای آن و جذب اعتبارات مربوطه

-امضاء کلیه اسناد مربوط به امور مالی دانشکده

-تصمیم گیری در پرداخت اضافه کار پرسنل براساس ضوابط مربوطه و رعایت عدالت

-نظارت در خرید وسایل برچسبی و مصرفی برای دانشکده

-نظارت بر ورود و خروج اموال از دانشکده

-انجام سایر امور محوله طبق دستور مافوق

ایجاد نظم و انضباط کاری و فراهم نمودن تعامل مناسب بین دانشجویان، اساتید و کارکنان در واحدهای مختلف دانشکده

ابلاغ کلیه مصوبات، مقررات و آیین نامه های ابلاغی از سوی رئیس دانشگاه به مدیران گروه

نظارت بر حسن اجرای مصوباتی که از طریق رئیس دانشگاه ابلاغ می شود

ایجاد هماهنگی در امور آموزشی و پژوهشی، اداری و مالی و فرهنگی دانشکده

نظارت بر حسن اجرای وظایف آموزشی، پژوهشی و فرهنگی اعضای هیأت علمی دانشکده

پیشنهاد بودجه سالانه دانشکده

ارزیابی کار سالانه دانشکده و گزارش آن به معاون آموزشی و رئیس دانشگاه

بررسی صلاحیت معاونان و مدیران گروه های آموزشی