دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
 
EnAr

با توجه به شباهت شرایط اقلیمی استان هرمزگان با کشورهای هند، پاکستان و عمان و وجود گیاهان باغی، زراعی و دارویی مشابه، امکان انجام پروژه های تحقیقاتی مشترک با این کشورها وجود دارد. این گروه می تواند در زمینه تولید و پس از برداشت گیاهان باغی به ویژه گرمسیری و نیمه گرمسیری، تولید و اهلی سازی گیاهان دارویی و مدیریت کشاورزی پایدار به ویژه در مناطق خشک و نیمه خشک با دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی همکاری داشته باشد.

2   2
بازدید امروز: 7    بازدید کل: 3966