دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
 
EnAr
ردیف نام عنوان تحصیلات شماره تماس ایمیل شرح وظایف تصویر
1 غلامعلی عبدالهی مسؤول دفتر کارشناسی مستقیم: 07633711000-10 - داخلی: 415