دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
 
EnAr
ردیف نام عنوان تحصیلات شماره تماس ایمیل شرح وظایف تصویر
1 نسیم هوشمند کارشناس مسئول دانشکده وکارشناس مقطع دکترا ومسئول وب سایت دانشکده کارشناسی ارشد کامپیوتر hooshmand@hormozgan.ac.ir
2 همت رضایی کارشناس مقطع کارشناسی ارشد کارشناسی
3 شیوا طباطبایی کارشناس آزمایشگاه هرباریوم وکارشناس پژوهشی اعضا هیات علمی دکترازیست شناسی گیاهی سلولی تکوینی
4 طاهره سادات هاشمی کارشناس آزمایشگاه کشت و بافت گیاهی و آزمایشگاه بیوتکنولوژی دکترا فیزیولوژی و اصلاح درختان میوه tshashemi.phd@hormozgan.ac.ir
5 ساناز فلاح کارشناس آزمایشگاه آب و خاک کارشناسی ارشد منابع طبیعی
6 فرزانه عباس زاده کارشناس آزمایشگاه علوم باغبانی کارشناسی ارشد