دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
 
EnAr

در گروه منابع طبیعی 8 عضو هیأت علمی شامل 3 دانشیار و 5 استادیار حضور دارند و همچنین 252 دانشجو به تفکیک 106 دانشجوی کارشناسی، 77 کارشناسی ارشد و 69 دکترا مشغول به تحصیل می باشند.

 

2   1
بازدید امروز: 7    بازدید کل: 4077