دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
 
EnAr

با توجه به برنامه های بلندمدت دولت برای توسعه راهبردی در استان هرمزگان و منطقه مکران هدف این گروه، پیشرو شدن در هماهنگی و انتشار دانش در زمینه: تعاملات منابع آب با تغییرات اقلیمی و فعالیت های انسانی و انجام تحقیقات در مورد مکانیسم ها و فرآیندهای اکوسیستم ساحلی با هدف دستیابی و تحقق سیاست ها و تصمیم گیری های پایدار است. چارچوب سازی و ارایه راهکارها برای چالش های موجود و پاسخگویی بر اساس نیازهای محلی و شرایط محیطی استان هرمزگان از دیگر اهداف گروه می باشد.

2   1
بازدید امروز: 4    بازدید کل: 4531