دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
 
EnAr

مدیر گروه مهندسی کشاورزی

مژگان سلیمانی زاده
مرتبه: استادیار
رشته: بیوتکنولوژی
ایمیل: m.soleimanizadeh@hormozgan.ac.ir
تماس: مستقیم: 07633711000-10 - داخلی: 220
سوابق اجراییشرح وظایف

الف) تهیه برنامه اجرایی وظایف آموزشی و پژوهشی و خدماتی ارائه شده از طریق گروه بر اساس خط مشی شورای دانشکده با مشورت اعضاء گروه قبل از شروع نیمسال تحصیلی و گزارش آن به رئیس دانشکده

ب ) ابلاغ برنامه های اجرایی وظایف آموزشی و پژوهشی و خدماتی هر یک از اعضای گروه

ج ) نظارت بر کلیه فعالیت های آموزشی و پژوهشی و خدمات گروهی

د) تهیه جدول دروس هر نیمسال با همکاری اعضاء گروه و تسلیم آن به رئیس دانشکده

هـ ) تجدید نظر مستمر در برنامه ها با توجه به آخرین پیشرفتها و تغییرات و تحولات و تسلیم این برنامه ها به مراجع ذی ربط

و ) تشکیل و اداره جلسات شورای گروه و ارسال گزارش کار ، مصوبات ، پیشنهادها و نظریات جمعی گروه به رئیس دانشکده یا آموزشکده برای همانگی اجرایی با طی مراحل قانونی و ابلاغ بخشنامه ها و آیین نامه ها و مصوباتی که رئیس دانشکده یا آموزشکده ارسال کرده است.

ز ) پیشنهاد نیازهای مالی گروه به رئیس دانشکده

ج ) انجام دادن کلیه مکاتبات رسمی گروه و پیشنهاد تهیه لوازم ، کتابها ، نشریات مورد نیاز گروه به رئیس دانشکده و یا آموزشکده

ط ) پیشنهاد طرحهای پژوهشی که گروه راسا یا با همکاری گروههای دیگر آماده انجام دادن آن است به رئیس دانشکده برای تصویب در شورای پژوهشی دانشگاه

ی ) ارزیابی کار سالانه اعضای گروه و گزارش آن به رئیس دانشکده