ریاست
 
EnAr

مدیر هسته

عیسی صادقی
تحصیلات:
ایمیل: hormozgan128@yahoo.com
تماس:
سوابق اجرایی

دفتر تحقیق استان
مدیر مجتمع بصیرت

شرح وظایف