ریاست
 
EnAr

مسئول دبیرخانه امور اجرایی دانشگاه معین

محمدرضا بهبودی
مرتبه: دانشیار
رشته: مدیریت کسب وکار
ایمیل: behboudi14@gmail.com,behboudi@hormozgan.ac.ir
تماس: 6-33711075
سوابق اجرایی

مسئول دبیرخانه امور اجرایی دانشگاه معین

شرح وظایف

- پیگیری و اجرای وظایف ابلاغ شده از طرف وزارت و شورای مرکزی در بخش های آموزشی، پژوهش و فناوری، مالی و اداری، دانشجویی و فرهنگی و امور ستادی
- برگزاری مستمر جلسات هر سه ماه یکبار و در صورت لزوم برگزاری جلسات فوق العاده و ایجاد هم افزایی میان مؤسسات آموزش عالی استان
- همکاری، هماهنگی و ارائه گزارش های مورد نیاز به ساختارهای نظارتی و اجرایی وزارت
- تصویب گزارش های عملکرد تهیه شده توسط دبیرخانه شورای استان با سایر گزارش های مورد نیاز جهت ارائه به وزارت و سایر نهادهای ذی صلاح
- تصویب آئین نامه داخلی شورا و کارگروه های موقت ذیل آن
- شیوه نامه مرتبط با نحوه اجرایی سازی وظایف و برگزاری جلسات به تصویب شورای استان خواهد رسید. شورای استان می تواند برای پیشبرد اهداف مندرج در این آیین نامه نسبت به تشکیل کارگروه های موقت اقدام نماید.
- دانشگاه معین یک دبیرخانه امور اجرایی مرتبط با فعالیت های تعریف شده در استان خواهد داشت و ساختار کلان اجرای وظایف در دبیرخانه ها به تصویب شورای مرکزی در وزارت خواهد رسید.