ریاست
 
EnAr

دبیر هیئت ممیزه

شهرام گلزاری هرمزی
مرتبه: دانشیار
رشته: مهندسی کامپیوتر
ایمیل: golzari@hormozgan.ac.ir
تماس: 6-33711075
سوابق اجراییشرح وظایف

- رسیدگی و بررسی پرونده‌های اعضای هیات علمی به منظور ارتقاء مرتبه به استادیاری، دانشیاری و استادی
- تبدیل وضعیت اعضای هیات علمی از رسمی آزمایشی به رسمی قطعی
- احتساب سنوات آموزشی اعضای هیات علمی
- نظارت بر حسن اجرای آئین‌نامه‌های مربوط به هیئت ممیزه دانشگاه‌
- برنامه ریزی در خصوص برگزاری جلسات هیئت ممیزه و کمیته های تخصصی دانشگاه
- اجرای دقیق آئین نامه ها ودستورالعمل های مربوط به هیئت ممیزه
- پیگیری صدور حکم ارتقاء مرتبه علمی جهت اعضای هیات علمی ارتقاء یافته
- اطلاع رسانی قوانین و مقررات، آئین نامه ها ودستورالعمل های مربوط به هیئت ممیزه به ذینفعان
- پيگيري وظايف و مصوبات هيئت مميزه و كميسيون‌هاي تخصصي هيئت مميزه
- انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق