ریاست
 
EnAr

سرپرست اداره حراست

شهریار دادی پور درگزی
تحصیلات: کارشناسی ارشد
ایمیل:
تماس: 33711016
سوابق اجرایی

سرپرست اداره حراست

شرح وظایف

• برنامه ریزی، سازماندهی و نظارت و هدایت کلیه فعالیتها و اقدامات تامینی امنیت جهت جلوگیری از دسترسی عوامل غیرمجازبه پرسنل، تاسیسات و اسناد و مدارک.
• پیش بینی و پیشگیری از تحرکات ضد امنیتی از قبیل تجمع- تحصن - اعتصاب - اغتشاش و تظاهرات.
- جمع آوری اخبار و اطلاعات و احاطه اطلاعاتی، کسب و پرورش اطلاعات اخبار محیط اعم از سیاسی، اجتماعی، اقتصادی.
- بررسی و تعیین رده حراستی افراد جهت دسترسی به اسناد طبقه بندی شده و انعکاس به مدیریت دستگاه مراجع ذیصلاح.
- تعیین پست های مشاغل حساس دانشگاه.
- اعلام صلاحیت عمومی شاغلین جهت تصدی پست های مشاغل حساس و داوطلبان اشتغال، انتقال و ماموریت به دانشگاه.
- بررسی در مورد متقاضیان دریافت سلاح با همکاری دستگاههای ذیصلاح.
- صدور کارت شناسایی و هویت بخشی سازمانی با اساتید، کارکنان، دانشجویان.
- نظارت و مراقبت بر اجرای امور مربوط به حراست اخبار، اسناد، پرسنل.
- برنامه ریزی و اجرای طرح حفاظت شخصیت ها درصورت بررسی و لزوم و تعیین سطوح حفاظتی با هماهنگی مراجع ذیصلاح.
- اجرای طرحهای آموزشی مربوط به حراست بر اساس دستور العمل های صادره در حوزه امنیت و حفاظت.
- پیشنهاد و اجرای طرحهای حراستی و حفاظتی متناسب با شرایط خاص .
- انجام امور مربوط به بی سیم و دیگر امور امنیتی در تسریع امور اطلاع رسانی و حفاظت گفتار.
- انجام امور مربوط به دوربین های مدار بسته و نظارت مستمر بر ساختمانها، تاسیسات، مخابرات و افراد.
- مدیریت در امر حفاظت فیزیکی و رسیدگی به مشکلات مربوطه.
- بررسی و نظارت بر واحدهای تحت پوشش جهت شناسایی مشکلات و معضلات.
- رعایت کامل و دقیق شرح وظایف و دستورالعملهای اجرایی و بهره برداری کامل از آنها.
- ارائه مشاوره امنیتی به سطوح مدیریتی.
- پیش بینی و پیشگیری از تحرکات ضد امنیتی.
- تدوین دستور العملهای حفاظتی و امنیتی و نظارت بر اجرای آنها.
- ارائه مشاوره امنیتی و خدمات اطلاعاتی به بالاترین مقام اجرایی دستگاه
- ایجاد دبیرخانه و بایگانی محرمانه و دریافت و ثبت و صدور کلیه نامه های طبقه بندی شده دستگاه ذیربط.
- شناسایی عوامل و عناصر متعهد و تلاشگر جهت رشد و ابقاء آنها در محیط.

شرح وظیفه اداره کل حراست در چند اداره قابل تعریف و مصوب است:
- اداره حفاظت پرسنلی
- اداره حفاظت اسناد و مدارک
- اداره حفاظت فیزیکی
- اداره حفاظت فضای مجازی