ریاست
 
EnAr
ردیف نام عنوان تحصیلات شماره تماس ایمیل شرح وظایف تصویر
1 جواد باقرزاده همایی کارشناس انتظامات اداره حراست کارشناسی ارشد 33711016 herasat@hormozgan.ac.ir • برنامه ریزی، سازماندهی و نظارت و هدایت کلیه فعال...
2 محمدعلی عبدالهی کارشناس مسئول حراست کارشناسی 07633711016 herasat@hormozgan.ac.ir - صدور کارت شناسایی و هویت بخشی سازمانی با اساتید،...
3 مطهره زاهدی کارشناس اداره حراست کارشناسی 07633711016 herasat@hormozgan.ac.ir - صدور کارت شناسایی و هویت بخشی سازمانی با اساتید،...