ریاست
 
EnAr

کارشناس نظارت و ارزیابی

سید علی دانش نیا
تحصیلات: کارشناسی ارشد
ایمیل: Daneshnia@hormozgan.ac.ir
تماس:
سوابق اجرایی

رئیس گروه تشکیلات و تحول اداری

شرح وظایف