ریاست
 
EnAr
ردیف نام عنوان تحصیلات شماره تماس ایمیل شرح وظایف تصویر
1 عیسی صادقی کارشناس مسئول هسته گزینش و دفتر تحقیق مرکز جذب اعضای هیئت علمی کارشناسی 07633753407 hormozgan128@yahoo.com
2 منوچهر خلاده کمک کارشناس دفتر تحقیق استان و محقق کاردانی 07633753407 hormozgan128@yahoo.com - انجام سایر امور محوله در خصوص گزینش کارکنان از ط...