ریاست
 
EnAr

سرپرست مدیریت نظارت و ارزیابی

موسی جاودان
مرتبه: دانشیار
رشته: روانشناسی
ایمیل: javdan@hormozgan.ac.ir
تماس:
سوابق اجراییشرح وظایف

١ .برنامه ریزی و توسعه ، ارزیابی و نظارت و پایش برنامه های دانشگاه
٢ .پیگیری عملکرد مبتنی بربرنامه تقدیمی دانشگاه
٣ .پایش و رتبه بندی دانشگاه
٤ .توسعه و تحول اداری و بررسی عملکرد
۵ .نظارت بربرنامه های راهبردی و اجرایی دانشگاه