ریاست
 
EnAr

رئیس دفتر نمایندگی دانشگاه در تهران

طاهره سمیعی منفرد
تحصیلات: کارشناسی
ایمیل: azitamonfared13@gmail.com
تماس: 10 - 66592107-021
سوابق اجرایی

رئیس دفتر نمایندگی دانشگاه در تهران

شرح وظایف

- عامل مالی دانشگاه در تهران
- پیگیری مکاتبات اداری دانشگاه و انجام امور محوله