ریاست
 
EnAr
ردیف نام عنوان تحصیلات شماره تماس ایمیل شرح وظایف تصویر
1 فروزش بشیری کارشناس روابط عمومی فن آوری اطلاعات 33711015 hormozgan@hormozgan.ac.ir الف ( درون سازماني شامل ) - ساماندهي روابط بين دان...
2 سعید جمعه زاده کارشناس روابط عمومی فن آوری اطلاعات 33711015 hormozgan@hormozgan.ac.ir الف ( درون سازماني شامل ) - ساماندهي روابط بين دان...