ریاست
 
EnAr

سرپرست دفتر تحقیق استان هرمزگان

جواد فتحی
مرتبه: استادیار
رشته: ریاضی
ایمیل: fathi@hormozgan.ac.ir
تماس:
سوابق اجراییشرح وظایف