دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
 
EnAr
University of Hormozgan
کارگاه های آموزشی ویژه هفته پژوهش 1401 (شرکت برای عموم آزاد می باشد) بازه زمانی درخواست دفاع از پایان نامه و رساله دکتری در نیمسال اول 1401 مهلت ارسال آثار و مدارک پژوهشی دانشجویان به معاونت پژوهشی و فناوری دانشجویان مشروط در 3 نیم سال دانشجوی مشروط نحوه مشاهده نقص پرونده دانشجویان مراحل تصویب پروپوزال اطلاعیه ثبت نام مقدماتی اطلاعیه دفاع رساله دکتری آقای مهردادسلجوقی اطلاعیه دفاع رساله دکتری آقای محمودبقایی اطلاعیه دفاع رساله دکتری خانم شهلا دهقان پیر اطلاعیه دفاع رساله دکتری خانم فاطمه ریاحی چلوانی اطلاعیه دفاع رساله دکتری خانم مهدیه کمالی اطلاعیه دفاع رساله دکتری خانم ساجده صفی خوانی اطلاعیه دفاع رساله دکتری آقای هاشم کاظم زاده بنه اطلاعیه دفاع رساله دکتری آقای علیرضا صنیع خاتم اطلاعیه دفاع رساله دکتری خانم زهرا پشنگه برنامه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد دانشجویان دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی اطلاعیه دفاع رساله دکتری خانم روجا شباهنگ برنامه حرکت سرویس های ایاب و ذهاب دانشجویان دانشگاه هرمزگان راهنمای استفاده از اتوماسیون تغذیه
0

تعداد دانشجویان در حال تحصیل

0

تعداد اعضای هیات علمی

0

هیات علمی بازنشسته

0

مقالات

0

تعدادکتاب چاپ شده

0

تعداد آزمایشگاه های فعال