دانشکده علوم و فنون دریایی
 
EnAr

مدیر گروه علوم غیرزیستی جوی و اقیانوسی

مریم راه بانی
مرتبه:
رشته: فیزیک دریا
ایمیل: m_rahbani@hormozgan.ac.ir
تماس: ثابت: 07633711025 - داخلی: 17
سوابق اجراییشرح وظایف