دانشکده علوم و فنون دریایی
 
EnAr

مدیر گروه علوم غیرزیستی جوی و اقیانوسی

مریم سیوف جهرمی
مرتبه: دانشیار
رشته: فیزیک دریا
ایمیل: soyufjahromi@yahoo.com.au
تماس: ثابت: 07633711025 - داخلی: 17
سوابق اجراییشرح وظایف