دانشکده علوم و فنون دریایی
 
EnAr

معاون آموزشی و پژوهشی دانشکده علوم و فنون دریایی

عدنان شهدادی
مرتبه: استادیار
رشته: زیست شناسی- بیوسیستماتیک جانوری
ایمیل: adnan1361@gmail.com
تماس: ثابت: 07633711025 - داخلی: 12
سوابق اجراییشرح وظایف