دانشکده علوم و فنون دریایی
 
EnAr

سرپرست معاونت آموزشی و پژوهشی دانشکده علوم و فنون دریایی

مهدی محمد مهدیزاده
مرتبه: دانشیار
رشته: فیزیک دریا
ایمیل: mehdizadeh@hormozgan.ac.ir
تماس: ثابت: 07633711025 - داخلی: 12
سوابق اجراییشرح وظایف