دانشکده علوم و فنون دریایی
 
EnAr

رئیس دانشکده علوم و فنون دریایی

نرگس امراللهی بیوکی
مرتبه: دانشیار
رشته: زیست شناسی دریا
ایمیل: amrollahi@hormozgan.ac.ir
تماس: ثابت: 07633711025 - داخلی: 11
سوابق اجراییشرح وظایف