دانشکده علوم و فنون دریایی
 
EnAr

سرپرست دانشکده علوم و فنون دریایی

احمد همایی
مرتبه: استاد
رشته: بیوشیمی
ایمیل: a.homaei@hormozgan.ac.ir
تماس: ثابت: 07633711025 - داخلی: 11
سوابق اجراییشرح وظایف