دانشکده علوم و فنون دریایی
 
EnAr

مدیر گروه شیلات

لیلا عبدلی
مرتبه: استادیار
رشته: زیست شناسی دریا
ایمیل: l.abdoli@hormozgan.ac.ir
تماس: ثابت: 07633711025 - داخلی: 16
سوابق اجراییشرح وظایف