دانشکده علوم و فنون دریایی
 
EnAr

مدیر گروه زیست شناسی دریا

موسی کشاورز
مرتبه: دانشیار
رشته: زیست شناسی دریا
ایمیل: musakeshavarz@gmail.com
تماس: ثابت: 07633711025 - داخلی: 18
سوابق اجراییشرح وظایف