دانشکده فنی و مهندسی
 
EnAr
ردیف نام عنوان تحصیلات شماره تماس ایمیل شرح وظایف تصویر
1 سعیده محمودآبادی کارشناس مسئول آموزش دانشکده دکتری منابع طبیعی گرایش بیابان زدایی 33711019 نظارت بر فعالیتهای آموزشی گروههای آموزشی دانشکده ،...
2 مریم کامل کارشناس آموزشی کارشناس مهندسی معماری 33711019 کارشناس گروه مهندسی برق و گروه مهندسی صنایع