دانشکده فنی و مهندسی
 
EnAr
ردیف نام عنوان تحصیلات شماره تماس ایمیل شرح وظایف تصویر
1 سعیده محمودآبادی کارشناس مسئول آموزش دانشکده دکتری منابع طبیعی گرایش بیابان زدایی نظارت بر فعالیتهای آموزشی گروههای آموزشی دانشکده ،...
2 صدیقه السادات فرهمند کارشناس آموزش و پژوهش کارشناس گروه مهندسی صنایع و عمران