دانشکده فنی و مهندسی
 
EnAr
ردیف نام عنوان تحصیلات شماره تماس ایمیل شرح وظایف تصویر
1 رضا احمدی کارشناس آموزشی 07633711000-11 ، داخلی 387
2 مریم کامل کارشناس آموزشی 07633711000-11 ، داخلی 239