دانشکده فنی و مهندسی
 
EnAr

ریاست دانشکده فنی و مهندسی

عباس حریفی
مرتبه: استادیار
رشته: مهندسی برق
ایمیل: harifi@hormozgan.ac.ir
تماس: 07633711019-20
سوابق اجراییشرح وظایف