دانشکده فنی و مهندسی
 
EnAr

مدیر گروه مهندسی مکانیک

پویان ادیبی
مرتبه: استادیار
رشته: مهندسی مکانیک
ایمیل: adibi@hormozgan.ac.ir
تماس:
سوابق اجراییشرح وظایف