دانشکده فنی و مهندسی
 
EnAr

سرپرست گروه مهندسی مکانیک

فاطمه عابدینی
مرتبه: استادیار
رشته: مهندسی مواد
ایمیل: f.abedini@hormozgan.ac.ir
تماس:
سوابق اجراییشرح وظایف