دانشکده فنی و مهندسی
 
EnAr

مدیر گروه مهندسی برق و کامپیوتر

سید حسن دریانورد
مرتبه: استادیار
رشته: مهندسی برق-الکترونیک
ایمیل: h_daryanavard@hormozgan.ac.ir
تماس:
سوابق اجراییشرح وظایف