دانشکده فنی و مهندسی
 
EnAr

مدیر گروه مهندسی برق و کامپیوتر

میثم پوراحمدی نخلی
مرتبه: استادیار
رشته: مهندسی برق
ایمیل: m.pourahmadi@hormozgan.ac.ir
تماس:
سوابق اجراییشرح وظایف