دانشکده فنی و مهندسی
 
EnAr

مدیر گروه مهندسی صنایع

فرحروز محمدلو
مرتبه:
رشته: مهندسی صنایع-صنایع
ایمیل:
تماس:
سوابق اجراییشرح وظایف