دانشکده فنی و مهندسی
 
EnAr

مدیر گروه مهندسی صنایع

حمیدرضا عسکرپور
مرتبه: استادیار
رشته: مهندسی صنایع
ایمیل: aaskarpoor@hormozgan.ac.ir
تماس:
سوابق اجراییشرح وظایف