دانشکده فنی و مهندسی
 
EnAr

معاون آموزشی و پژوهشی دانشکده فنی و مهندسی

حسن زارعی
مرتبه: استادیار
رشته: مهندسی صنایع
ایمیل: Zareei@Hormozgan.ac.ir
تماس:
سوابق اجراییشرح وظایف