دانشکده مدیریت، اقتصاد و حسابداری
 
EnAr
ردیف نام عنوان تحصیلات شماره تماس ایمیل شرح وظایف تصویر
1 مرحوم محمدرضا مشایخی استاد مدعو فوق لیسانس