دانشکده مدیریت، اقتصاد و حسابداری
 
EnAr

نماینده تحصیلات تکمیلی

حسین منصوری
مرتبه: استادیار
رشته: مدیریت/رفتار سازمانی و مدیریت منابع انسانی
ایمیل: mansoori.hossein@gmail.com
تماس:
سوابق اجرایی

مدیر گروه آموزشی مدیریت صنعتی و دولتی

شرح وظایف