دانشکده مدیریت، اقتصاد و حسابداری
 
EnAr

مدیر گروه مدیریت بازرگانی و امور گمرکی

ملیحه سیاوشی
مرتبه: استادیار
رشته: مدیریت بازرگانی
ایمیل: siyavooshi@hormozgan.ac.ir
تماس:
سوابق اجراییشرح وظایف