دانشکده مدیریت، اقتصاد و حسابداری
 
EnAr
ردیف نام عنوان تحصیلات شماره تماس ایمیل شرح وظایف تصویر
1 دکتر رضا احمدی کهنعلی اولین رییس دانشکده مدیریت اقتصاد و حسابداری دکتری
2 دکتر علی تیز رو دومین رییس دانشکدهمدیریت اقتصاد و حسابداری دکتری